Doradztwo strategiczne w zakresie wyboru najskuteczniejszej formy rozwoju systemu sieciowego. Strategia rozwoju sieci definiowana jest po przeprowadzeniu audytu franczyzowego, którego efektem jest określenie potrzeb Klienta w zakresie sposobu rozwoju jego sieci. Na tej podstawie opracowywana jest strategia rozwoju sieci obejmująca, między innymi, następujące działania:

    • opracowanie optymalnego modelu organizacji i zasad funkcjonowania sieci, określenie potrzeb w zakresie koniecznej do przygotowania (adaptacji) dokumentacji regulującej formę funkcjonowania sieci,

 

    • opracowanie planu rozwoju terytorialnego z uwzględnieniem założeń odpowiadających możliwościom organizacyjnym, handlowym, logistycznym i ekonomicznym sieci, a także określenie potencjału i znaczenia poszczególnych geograficznych rynków zbytu,

 

    • opracowanie macierzy tematycznej problemów i zagrożeń wynikających z dotychczasowego systemu funkcjonowania - opracowanie dostępnych rozwiązań decydujących o ostatecznym kształcie modelu współpracy w ramach sieci,

 

    • przygotowanie analizy branżowej obejmującej porównanie zasad funkcjonowania systemów działających w tej samej branży, jak również inne elementy oparte na potrzebach i specyfice funkcjonowania danej sieci,

 

  • opracowanie analizy SWOT (ang. Strenghts - Weaknesses, Opportunities - Threats), określającej mocne i słabe strony strategii oraz szanse i zagrożenia płynące z wybranej metody rozwoju sieci w dopasowaniu do aktualnie istniejących warunków rynkowych.

Doradztwo strategiczne razem z audytem franczyzowym stanowi pierwszy i kluczowy etap budowy sieci placówek. Właściwe określenie strategii rozwoju sieci umożliwia osiągnięcie zaplanowanego celu i uniknięcie najczęściej popełnianych błędów, których konsekwencje często decydują o wolniejszym tempie rozwoju i niezadowalającej jakości funkcjonowania sieci w latach późniejszych.