Opracowywanie modeli finansowych i biznes planów. Określenie optymalnych nakładów inwestycyjnych oraz szacowanych przychodów i kosztów, związanych z wyznaczeniem realnego zwrotu z inwestycji dla całej sieci, jak i pojedynczej placówki franczyzowej.

Planowanie finansowe jest niezbędne na każdym z etapów budowy sieci. Szczególnie jest ono potrzebne przed rozpoczęciem budowy placówek własnych, jak i franczyzowych, gdyż pozwala na szczegółowe zdefiniowanie:

  • koniecznych do poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z organizacją struktury dedykowanej do zarządzania siecią sprzedaży,
  • koniecznych do poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z zaprojektowaniem i wdrożeniem planów sprzedaży, marketingu oraz rozwoju terytorialnego sieci,
  • prognozy przychodów wynikających ze stosowanych opłat franczyzowych, narzutu na towarach lub usługach sprzedawanych franczyzobiorcom,
  • prognozy kosztów bieżących (stałych i zmiennych) wynikających ze specyfiki i zasad funkcjonowania sieci, aby w efekcie końcowym określić czas zwrotu z zaplanowanej inwestycji oraz źródło pozyskania środków finansowych, które będą konieczne przy rozpoczęciu wdrożenia w zakresie budowy sieci własnej, jak i franczyzowej.

Wnioski wynikające z przeprowadzonej weryfikacji modelu finansowego sieci są podstawą do:

  • aktualizacji planów działania sieci (zarówno organizatora sieci, jak i placówek sieciowych) w rocznym i dłuższym okresie jej planowanego rozwoju
  • weryfikacji merytorycznej funkcjonujących właścicieli placówek sieciowych jak i zgłaszających się kandydatów na właścicieli placówek sieciowych
  • zorganizowania szkoleń wyrównujących wiedzę właścicieli placówek sieciowych z wybranych tematów dotyczących ekonomiki funkcjonowania ich placówek